مدیریت: ناصر ماهوش

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

 

تلفن: 031-33800022
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1197674
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 18
031-33800022