بهار صنایع سنگ

بهار صنایع سنگ

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: مرمریت گلبهار اداوی

تلفن: 031-33801741
نمابر 031-33801740
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 23، انتهای خیابان جدیدالاحداث
تلفن همراه: 0913-2170517 , 0913-2167521
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 23، انتهای خیابان جدیدالاحداث
031-33801741