بهرامی و پسران صنایع سنگ

بهرامی و پسران صنایع سنگ

مدیریت: بهرامی نژاد

تولیدکننده: گندمک و ارسنجان

آدرس دفتر مرکزی: جاده بوشــهر، چهارراه گلشن، سمت راست
آدرس کارخانه: فارس، شیراز، کیلومتر7جاده شیراز- فسا، 16متری دوم
تلفن همراه: 0917-3022359 , 0917-3133307 , 0917-1073357
جاده بوشــهر، چهارراه گلشن، سمت راست
0917-3022359 , 0917-3133307 , 0917-1073357