مدیریت: رفیعی

سازنده ماشینآلات سنگبری

 

نمابر 33801426 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بختیار دشت خیابان کاج
تلفن همراه: 3029102 -0913 (رفیعی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بختیار دشت خیابان کاج