بهسنگان سپاهان

بهسنگان سپاهان

نوع سنگ: مرمریت

موقعيت: اصفهان، خور و بيابانک، ده بالا، جنب روستای جيگارگ

بهرهبردار: خراسانی

تلفن: 0313-3802272 : 0313-3807072
نمابر 0313-3800272
تلفن همراه: 2152952 0913
0313-3802272 : 0313-3807072