مدیریت: محمود حاج هاشمی

تلفن: 031-33801158
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1112010
اصفهان، محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
031-33801158