مدیریت: غدیری

تولیدکننده: مرمریت وسنگ چینی

تلفن: 031-33808044-5
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-2167068
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40