بهین سنگ پایا

بهین سنگ پایا

مدیریت: شهاب باقری

تولیدکننده: تراورتن – مرمریت (حاجیآباد،

طرق، هستیجان، چشمه سفید)

 

تلفن: 086-43324849
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، کیلومتــر 10 جاده دلیجــان، نیم‌ور، قطب صنعتی قلاور (بابائی)، ابتدای جاده آتشکده، نبش کوچه دوم، خیابان صدف 3
آدرس معدن: جاده دلیجــان - اصفهان، روستای هستیجان، معدن تراورتن گدار زرد معدن شماره 1: تراورتن اژدها توی سنجاب معدن شماره 2: تراورتن حاجی‌آباد معدن شماره 3: هستیجان
تلفن همراه: 0912-3588826
مرکــزی، کیلومتــر 10 جاده دلیجــان، نیم‌ور، قطب صنعتی قلاور (بابائی)، ابتدای جاده آتشکده، نبش کوچه دوم، خیابان صدف 3
086-43324849