بورس تراورتن سید

بورس تراورتن سید

مدیریت: سید نژاد

تولیدکننده: انواع ســنگهای سفید و رنگی

آتش کوه حاجیآباد و عباسآباد

تلفن: 051-36655162
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو)، آزادی 113، میلان اصلی، شهر سنگ
تلفن همراه: 0915-1241168 , 0915-1095297
مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو)، آزادی 113، میلان اصلی، شهر سنگ
051-36655162