بورس سنگ شگفت

بورس سنگ شگفت

مدیریت: شگفت

تولیدکننــده: انواع سنگهای تراورتن (سفید عباسآباد، کرم حاجیآباد، شــکلاتی

یزد، کرمآباده، طوسی ارسنجان وگندمک و

قرمز آذر شــــهر) و انواع گرانیت (مروارید

مشهد، فلفل نمکی نطنز، نهبندان)

نمابر 071-38211953
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، شــیراز، خیابــان قدمگاه، روبروی حرم
تلفن همراه: 0917-1178877 , 0917-3145536
فــارس، شــیراز، خیابــان قدمگاه، روبروی حرم
0917-1178877 , 0917-3145536