نوع سنگ: مرمر

موقعيت: تفت

بهرهبردار: عمرانی یزد باف

آدرس بهرهبردار: یزد، بلوار جمهوری اسلامی، بلوار یزد باف، شركت عمرانی یزدباف

تلفن: 0353-5255051-2
0353-5255051-2