مدیریت: کبیریان

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33804556
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
تلفن همراه: 0913-3268340
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
031-33804556