مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی

وب سایت: www.bisotoonstone.com
تلفن: 021-22983654
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ البرز، سنگ بیستون
تلفن همراه: 0912-1480947 : 0912-3397593
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ البرز، سنگ بیستون
021-22983654