مدیریت: سعید عزیزی

تولیدکننده انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشــان، 30متری دوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-6529762
جاده قدیم کاشــان، 30متری دوم سنگبریها
0912-6529762