مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن

تلفن: 031-33808761
نمابر 031-33808762
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، فرعی احرار سپاهان
تلفن همراه: 0902-1186633
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، فرعی احرار سپاهان
031-33808761