تلفن: 021-56236282
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارســتان، فاز توســعه، بلوار زکریای رازی، نبش خیابان دوازدهم
اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارســتان، فاز توســعه، بلوار زکریای رازی، نبش خیابان دوازدهم
021-56236282