مدیریت: فتح اله پورمختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی (مرمریت خوی)

تلفن: 031-42523727 , 021-33881323
نمابر 031-42523838
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، چهارراه فــرح‌آباد، خیابان فدائیان اسلام، دفتر سنگ روشن
آدرس کارخانه: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی فاز 3، نبش خیابان چهارم مرکزی، داخل فلکه
تلفن همراه: 0913-1314991 , 0912-1858264 (اسداله پورمختاری)
اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی فاز 3، نبش خیابان چهارم مرکزی، داخل فلکه
031-42523727 , 021-33881323