مدیریت: وطن دوست

تولیدکننده: انواع ســنگهای گیوتین، بادبر و آنتیک

تلفن: 031-33801858
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 12
تلفن همراه: 0913-2060681
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 12
031-33801858