مدیریت: سعید وطن دوست

تولیدکننده: انواع گیوتین و آنتیک

 

 

 

تلفن: 031-33801858
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، چهارراه 12
تلفن همراه: 0902-1186633
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، چهارراه 12
031-33801858