تالار سنگ نقش جهان

تالار سنگ نقش جهان

مدیریت: جعفری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: jafari@talarstone.com
وب سایت: www.talarstone.com
تلفن: 031-33800218
نمابر 031-33809037
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-2170792
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33800218