تجارت سنگ نیریز

تجارت سنگ نیریز

مدیریت: سید فخرالدین ابطحی

تولیدکننده: تراورتن

نمابر 071-53836823
آدرس دفتر مرکزی: فارس، نیریز، شهرک سنگ، فاز2
تلفن همراه: 0917-1322338 , 0917-3320075
فارس، نیریز، شهرک سنگ، فاز2
0917-1322338 , 0917-3320075