تجره كوه كاشان

تجره كوه كاشان

موقعيت: 230 كيلومتری شمال غرب اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حسين پورحسنی

آدرس بهرهبردار: محلات، نيمور، قطب صنعتی، سنگبری نما

تلفن: 0864-3323591 : 0864-3322991
0864-3323591 : 0864-3322991