تجلی صنایع سنگ

تجلی صنایع سنگ

مدیریت: کاکویی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0913-3182061 (کاکویی) و 1177251-0913 (امیر یوسفی) و 09133072602
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
0913-3182061 (کاکویی) و 1177251-0913 (امیر یوسفی) و 09133072602