تخت جمشید سنگ

تخت جمشید سنگ

مدیریت: محمدی راد

تلفن: 0864-3241780
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی صدریه، کیلومتر 1جاده آبگرم
تلفن همراه: 0912-1874641 , 0912-1878010
مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی صدریه، کیلومتر 1جاده آبگرم
0864-3241780