تخت جمشید نو

تخت جمشید نو

مدیریت: تاجی

تولیدکننــده: انواع مرمر (ســبز، ســفید،

صورتی، پرتقالی و)…

آدرس ایمیل: takhtejamshid_onyx@hotmail.com
تلفن: 021-56230245
نمابر 021-56230246
آدرس دفتر مرکزی: جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
تلفن همراه: 0912-1194271
جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
021-56230245