موقعيت100: كيلومتری اصفهان

نوع سنگ: تروارتن قرمز

بهرهبردار: حسين صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان بلور و شيشه، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
0314-5836707-9