نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 16 كيلومتری جنوب شرق محلات

بهرهبردار: شركت تعاونی

آدرس بهرهبردار: محلات، نيمور، خيابان دانش، كوچه معلم نو

تلفن همراه: 0918-1663617