تخت چاه دينار ميمه

تخت چاه دينار ميمه

استان اصفهان

موقعيت: 130 كيلومتری شمال غرب اصفهان

نوع سنگ: كریستال چينی