تراورتن توکلی

تراورتن توکلی

مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: انــواع تراورتن عباسآباد (موجدار و بیموج)

تلفن: 33804297 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1052178 , 0913-1177667
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
33804297 -031