نوع سنگ: تراورتن سيلور دودی و سفيد

بهرهبردار: مهدی آقا ابراهيميان

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان گل، سنگبری صنایع كوهنورد

نمابر 031-95012001
تلفن همراه: 2011614 0913