تراورتن شهیاد

تراورتن شهیاد

مدیریت: بلوری

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن (سفید کرم، سیلور)

تلفن: 031-33801522
نمابر 031-33807737
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، بعد از میدان صنعت، خیابان گچ
تلفن همراه: 0913-2172234 , 0913-2097091
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، بعد از میدان صنعت، خیابان گچ
031-33801522