مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(صادراتی)

تلفن: 021-55214000 , 021-55218000 , 021-55213094-6 , 021-55202105
نمابر 021-55208929
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، خیابان شهر سنگ، نبش خیابان اول (گل یاس)
تلفن همراه: 0912-1010236 , 0912-1057588
جاده قدیم قم، خیابان شهر سنگ، نبش خیابان اول (گل یاس)
021-55214000 , 021-55218000 , 021-55213094-6 , 021-55202105