تزئینات سنگ کردی

تزئینات سنگ کردی

مدیریت: کردی

طراحــی و تولید ابزارهای خاص ســنگ و

اجرای تخصصی نماهای کلاســیک، رومی

و مدرن

آدرس ایمیل: mkordi16@yahoo.com decorativestoneskordi
آدرس دفتر مرکزی: تهران - اتوبان قم روبروی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه ستاره، پلاک 10
تلفن همراه: مدیر تولید3175401 0912 و3175401 0936 / مدیر فروش6973347 0919 و8198096 0936
تهران - اتوبان قم روبروی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه ستاره، پلاک 10
مدیر تولید3175401 0912 و3175401 0936 / مدیر فروش6973347 0919 و8198096 0936