تعاونی شماره 1 ابرکوه

تعاونی شماره 1 ابرکوه

مدیریت: زارع

تلفن: 035-32828589
نمابر 035-32823312
آدرس دفتر مرکزی: یزد، ابرکــوه، ناحیه صنعتی جهاد، خیابان صنعت 4
تلفن همراه: 0917-8373800 , 0913-3521427
یزد، ابرکــوه، ناحیه صنعتی جهاد، خیابان صنعت 4
035-32828589