تعاون صنایع سنگ

تعاون صنایع سنگ

مدیریت: رضایی – روح الهی

تولیدکننده: سنگ مرودشت شیراز

تلفن: 031-33803066
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 40
تلفن همراه: 0913-1127226 و 1119984-0913
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 40
031-33803066