تعهد صنایع سنگ

تعهد صنایع سنگ

مدیریت: محمد روح الهی، علیرضا روح الهی

تولیدکننده: مرمریت کرم رویال شــهرکرد (کوپ و تایل)

آدرس ایمیل: taahod.stoneco@hotmail.com
تلفن: 031-33800684
نمابر 031-33800679
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1177519 (محمد روح الهی) و 1199820-0913(علیرضا روح الهی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعد از چهارراه
031-33800684