مدیریت: کامران نعمتالهی

تولیدکننده: مرمریت کرم

نمابر 44365116 -071
آدرس دفتر مرکزی: فارس،‌ آباده، بلوار استقلال، خیابان خاتم الانبیاء، نبش کوچه چهارم کدپستی: 7391738679
تلفن همراه: 1511266 -0917
فارس،‌ آباده، بلوار استقلال، خیابان خاتم الانبیاء، نبش کوچه چهارم کدپستی: 7391738679