مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33800885
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
031-33800885