موقعيت: 184 كيلومتری شمال اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: سيد جلال هورانی

آدرس بهرهبردار: نطنز، محله حاجيان، كوچه زهره