مدیریت: ابراهیمی

تلفن: 021-56231943-4
نمابر 021-56232518
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلشن 3، شرکت سنگ تهران ری
تلفن همراه: 0912-1470271
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلشن 3، شرکت سنگ تهران ری
021-56231943-4