مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-33802268
نمابر 031-33802028
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 14
تلفن همراه: 0913-1017081 , 0913-1177852
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 14
031-33802268