مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: تراورتن

نمابر 025-33353221-5
آدرس دفتر مرکزی: قم، محمودآباد، شهرک صنعتی
تلفن همراه: 0912-285510
قم، محمودآباد، شهرک صنعتی
0912-285510