مدیریت: امیدی

تولیدکننده: پودر ســنگ ممتاز جوشــقان، ســنگهای دانه بندی شده سفید، رنگی و کربنات کلسیم

 

آدرس ایمیل: tehran_powder@yahoo.com
تلفن: 021-33363150-2 , 021-33303689 , 021-33312259
نمابر 021-33363152
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابــان پیروزی، ساختمان آلبوم، شماره 450، واحد 18
آدرس کارخانه: جاده اصفهــان - تهران، کیلومتر 3 جاده جوشقان
آدرس معدن: جاده جوشقان- کامو، معدن نراتش
تلفن همراه: 0912-1241428 , 0912-8140486 , 0937-8833094
جاده اصفهــان - تهران، کیلومتر 3 جاده جوشقان
021-33363150-2 , 021-33303689 , 021-33312259