توانا صنایع سنگ

توانا صنایع سنگ

مدیریت: تقی مومنی

تولیدکننده: انواع ســنگ مرمریت

تلفن: 031-33804719
نمابر 031-33807310
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1177125
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
031-33804719