موقعيت: 16 كيلومتری جنوب غربی شهرستان قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: تعاونی معدنی 802

آدرس بهرهبردار: سنندج، شهرک سعدی، كوچه ميرزا كوچک خان، پلاک 13