مدیریت: مختاری

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت

آدرس ایمیل: Tohid.stone@yahoo.com
تلفن: 36640297 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر
تلفن همراه: 1534397 -0912 و 5532838-0912
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر
36640297 -025