توسعه و عمران منطقه بیرجند

توسعه و عمران منطقه بیرجند

مدیریت: زارعی

نمابر 056-32230340-350
آدرس دفتر مرکزی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان مدرس، بین مدرس15و 17، طبقه فوقانی بانک تجارت
خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان مدرس، بین مدرس15و 17، طبقه فوقانی بانک تجارت
056-32230340-350