مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای مرمریت

تلفن: 031-42523426
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، تیــران، منطقه صنعتــی رضوانشــهر، فــاز2، خیابان دوم شرقی، پلاک 110
تلفن همراه: 0913-2300649
اصفهان، تیــران، منطقه صنعتــی رضوانشــهر، فــاز2، خیابان دوم شرقی، پلاک 110
031-42523426