توسل انبار سنگ و ابزارزنی

توسل انبار سنگ و ابزارزنی

مدیریت: زینلی – وحید یزدیان

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: جاده کاشان، روبروی 8 متری آذر
تلفن همراه: 0912-7502342 و 2530824-0912 (زینلی) و 4521691-0919
جاده کاشان، روبروی 8 متری آذر
0912-7502342 و 2530824-0912 (زینلی) و 4521691-0919