مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: تراورتن

 

تلفن: 031-33801954
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، نرسیده به چهارراه
تلفن همراه: 0913-3129448
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، نرسیده به چهارراه
031-33801954